Nếu bạn vẫn nghĩ bảo vệ môi trường là một việc làm mang tầm vĩ mô thì có lẽ những hành động đơn giản như mang làn đi chợ của đôi bạn này sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ môi trường thông qua việc thay đổi thói quen sử dụng những sản phẩm từ nhựa khó phân hủy mỗi ngày, đặc biệt là túi ni-lông.

Đôi bạn Minh Tấn & Gia Lạc – Công Ty CP Toàn Cầu