Những em nhỏ khi được dạy dỗ, nhắc nhở từ khi còn nhỏ về những việc làm để bảo vệ môi trường thì khi lớn lên các em lại chính là những người nhắc nhở rất tốt, kéo chúng ta lại những quy định đúng đắn để giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ môi trường.