“Không cần phải làm những chuyện to tát để bắt đầu thực hiện lối sống xanh. Ngay cả những cử chỉ nhỏ nhất cũng có thể giảm thiểu dấu chân các-bon của mỗi người trên trái đất.”

Diễn viên Charlie Winston – Mỹ